Нова научна публикация разглежда промените в диетата на царския орел и адаптационните възможности на вида

29 November.2022

Нова статия, публикувана в научния журнал “Diversity”, разглежда промените в храната на световно застрашения царски орел и неговите адаптационни възможности. Едрите видове хищни птици могат да се адаптират в отговор на промени в местообитанията и изчерпване на основните хранителни ресурси. Разбирането на адаптивния капацитет на даден вид и как той реагира при подобни промени е от ключово значение за неговото опазване.

Проучването изследва хранителния модел на царския орел - вид, изправен пред дългосрочни и мащабни промени. Изследвани са вариациите в изобилието на неговата основна плячка – европейският лалугер и как това се отразява върху траекториите на популацията на орлите в регионален и времеви контекст. Установена е промяна в диетата на вида, изразена в значително намаляване на традиционните жертви като лалугер и заек, което се компенсира с алтернативни източници като таралеж, бял щъркел, влечуги и гълъби.

Популацията на царския орел се адаптира успешно, там където са налични в достатъчно количество алтернативни жертви и се наблюдава значително увеличение в по-голямата част от ареала на вида.

Статията дава и конкретни природозащитни насоки, важни при вземането на решения и планирането на бъдеща природозащитна стратегия, както за опазването на царския орел така и за съпътстващите видове, свързани с него в единната екосистема.

Изследването е частично финансирано от проект „Възстановяване и устойчиво управление на хранителните местообитания на царския орел в ключови места от Натура 2000 в България“ LIFE14 NAT/BG/001119.

Може да изтеглите статията Does Temporal and Spatial Diet Alteration Lead to Successful Adaptation of the Eastern Imperial Eagle, a Top Predator? от ТУК

Последни новини

Всички новини