Сериозна загуба на местообитания на царския орел у нас

29 June.2020

БДЗП осъществи проучване на земеползването в 24 гнездови територии на царския орел в България и установи сериозна загуба на ключови за царския орел местообитания.

Проучването е извършено в рамките на LIFE проекта „Земя за царския орел“ в периода 2014-2019 г. и повтаря предишни наши проучвания, извършени в същите райони през 2001-2006 г. и 2007-2013. Резултатите показват тревожна тенденция за последните 15 години - изключително важните за царския орел тревни местообитания са намалели двойно в сравнение с периода преди приемането на България в ЕС (2007). Докато постоянно затревените местообитания са съставлявали 21.02% от площта на обитаваните гнездови територии от царски орли към 2006 г., то към 2019 г. те съставляват само 9.14% от тази площ. Тази сериозна промяна е свързана с изплащането на селскостопански субсидии на единица площ. Така поради пропуски и несъответствия в законодателството обширни затревени територии, стопанисвани като екстензивни пасища повече от 20 години, са разорани и превърнати в обработваеми земи, дори почвено-климатичните условия да не са подходящи за този интензивен тип земеделие.
 

Повечето от тези богати на биоразнообразие територии попадат в защитени зони от Натура 2000. Допълнителна заплаха за царския орел е и практиката пасища, обрасли с храсти, да се „почистват“ чрез използване на шредери и булдозери. По този начин популациите на редица животни, които са приоритетни за опазване или са важен хранителен ресурс за царския орел, биват директно унищожавани или лишени от местообитанията си, което в бъдеще ще се отрази изключително негативно на състоянието на вида. Царският орел се изхранва и ловува предимно в различни типове затревени пространства, където улавя разнообразни по размер бозайници, предимно лалугери и таралежи, както и влечуги и птици.
 

Припомняме, че интензификацията на селското стопанство е основна причина за загубата на биологично разнообразие в глобален мащаб. Птици, бозайници, влечуги, земноводни и насекоми в цяла Европа търпят катастрофални спадове в популациите си заради вредните селскостопански практики. Водещи европейски учени и природозащитни организации се обединяват с призив към ЕС да реформира разрушителната Обща селскостопанска политика (ОСП) и да спре необратимото увреждане на природата, което пряко влияе и на хората.
 

Чрез LIFE проекта „Земя за царския орел“ БДЗП и партньорите по проекта, фермери от Натура 2000 зоните, където се среща царските орли, работят за възстановяването и устойчивото управление на пасищата. Това се прави чрез възраждане на традиционното пасищно животновъдство, възстановяване на обори и стада от домашни животни, възстановяване на разорани пасища и частично премахване на храсти, за да се възстановят мозаечните местообитания. 

 

 

 

 

Последни новини

Всички новини