Нова научна публикация разглежда ефекта от промените в местообитанията на царския орел върху популацията на вида

12 May.2022

Нова научна публикация, поместена в научния журнал Avian Research, акцентира върху ефекта от промените в ландшафта и влошаване на качеството на местообитанията на световно застрашения царски орел върху демографската структура на вида.

Загубата и деградацията на местообитанията е идентифицирана като основна заплаха за биологичното разнообразие като цяло в световен мащаб, която пряко оказва влияние и върху хищните птици. Промените в ползването на земята рефлектират върху наличието и качеството на местообитанията, което пряко влияе върху изобилието и разпространението на хищните птици.

В проучването е използван мултивариационен анализ, за да се изследва ефекта от промяната на местообитанията върху демографската структура на намаляващия в световен мащаб източен царски (кръстат) орел (Aquila heliaca), като са направени предположения за бъдещото развитие на популацията на вида. Търсена е и взаимовръзка между демографските параметри на популацията и ландшафтната структура, и възможните ефекти от фрагментацията на местообитанията.

В района на изследване промяната на местообитанията засяга драматично постоянно затревени територии (пасища и ливади), които се превръщат в обработваеми земи и лимитират ловните територии на вида. Очаквано делът на пасищата в гнездовите територии на орлите повлиява значително степента на заемането им през годините, но не влияе на продуктивността и честотата на размножаване. Моделирайки ефекта от промяната на местообитанията върху демографията на царския орел, проучването установява, че качеството на територията е по-мощен фактор, който оказва значителен положителен ефект върху гнездовия успех на орлите.

Досегашните методи за прогнозиране на неблагоприятно селскостопанско въздействие върху изоставянето на територия или гнездовия успех на царския орел не са надеждни. Резултатите от проучването могат да бъдат използвани и при планирането на природозащитни дейности при други видове хищни птици, изправени пред същия тип заплаха.

Може да намерите цялата публикация тук.

Снимка: © Márton Horváth

Последни новини

Всички новини