Филм на БДЗП, посветен на разселването на европейския лалугер

23 July.2020

Разрушаването на местообитанията на европейския лалугер е основна причина видът да е застрашен от изчезване, като вече е напълно изчезнал в Германия, Хърватска и Полша. Огромна част от колониите му и у нас са в опасност. Неговото оцеляване е в пряка връзка с оцеляването и на редица други застрашени от изчезване видове като царския орел, тъй като е основен хранителен ресурс.

За спасението дори само на една лалугерова колония са необходими усилията на много страни – природозащитни организации, експерти, фермери, както и прилагането на иновативни мерки и подходи. На това е посветен филмът „Разселване на европейския лалугер“, създаден в рамките на LIFE проекта „Земя за царския орел“.

От 2017 до 2019 г. в последната останала колония на европейския лалугер в Натура 2000 зона „Западна Странджа“ са разселени общо 213 лалугера, взети от лалугерова колония близо до Сливен, която заради разораването на пасищата в района е силно застрашена. Чрез улавянето и освобождаването на новото място, на лалугерите им се дава по-добър шанс за оцеляване. На 42 индивида са поставени радиопредаватели за проследяване на придвижванията и поведението им на новата територия. В рамките на проекта за пръв път в България бяха сложени радио нашийници. Резултатите от радиотелеметрията помагат за проучването на поведението и адаптацията на лалугерите при преместването им на новото място. В резултат на тази дейност лалугерите в Западна Странджа увеличиха своята численост и така се запази последното находище на вида в района. Това дава и по-добри шансове за оцеляването на техните съседи – царските орли.
 

Повече вижте във видеото.
 

Дейностите по подсилването на колонията лалугери в Западна Странджа се осъществява от д-р Йордан Кошев (от ИБЕИ – БАН), който е и ръководител на дейностите по опазване на лалугера в рамките на LIFE проект на БДЗП „Земя за царския орел“ и Мария Качамакова, която е докторант към ИБЕИ - БАН и сътрудник към проекта.


Последни новини

Всички новини